Regulamin sklepu internetowego Berkowska.pl

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Właścicielką, a jednocześnie prowadzącą sklep internetowy Berkowska.pl, działającego pod adresem internetowym www.berkowska.pl, jest Kinga Berkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Berkowska. Surface Pattern Design z siedzibą w Krakowie, Polska, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@berkowska.pl, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), NIP: 6312121320, REGON: 368828432, zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym Berkowska.pl oraz procedurę składania reklamacji dotyczących zakupionych tam towarów.

3. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
 3. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem berkowska.pl/sklep, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość;
 2. Sprzedawca – Kinga Berkowska, będąca właścicielem Sklepu;
 3. Klient – podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie,
 4. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednią ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą;
 5. Produkt/Towar – rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie;
 6. Zamówienie – składana przez Klienta, za pośrednictwem sieci internet, oferta zawarcia ze Sprzedawcą  umowy sprzedaży towarów, które Klient wybrał spośród prezentowanych w Sklepie;
 7. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich,  zawierająca podatek od towarów i usług VAT oraz koszty dostawy;
 8. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Klient (są wliczone w cenę) produktu;
 9. Płatność – zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia;
 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku określony jest w opisie Produktu znajdującego się w Sklepie.
 11. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę.

5.  Integralną część regulaminu stanowią odnoszące się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z Klientem będącym Konsumentem załączniki:

      a) formularz oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy;

      b) formularz reklamacji Konsumenta. 

6. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie. 

7. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

b) oprogramowania umożliwiającego podgląd dokumentów i zdjęć.

c) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Prezentacja towarów i informacje na ich temat zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie oznaczają aktualnej dostępności towarów.

9.   Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Sklepu, w szczególności z przyczyn technicznych lub innych, w  tym niezależnych od Sprzedawcy.

10. Wszystkie oferowane w Sklepie Towary stanowią pracę twórczą Sprzedawcy. Dzieła mogą zostać wykonane na indywidualne życzenie Klienta (bądź też zmodyfikowane według jednoznacznych wskazówek Klienta np. w zakresie koloru, rozmiaru lub wymiany poszczególnych elementów na inne). Czas realizacji spersonalizowanego zlecenia ustalany jest przy składaniu takiego Zamówienia.

11. Klient zobowiązuje się podczas dokonywania płatności do podania prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

12. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

13. Przed dokonaniem zakupu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji. 

14. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich.

15. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Prądnicka 68/7, 31-202 Kraków

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 504470311

d) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@berkowska.pl

 

§ 2 Składanie Zamówień

1. W celu dokonania zakupu  Klient musi wykonać na stronie internetowej Sklepu następujące czynności:

a) Klient, klikając na towar lub opis towaru, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi m.in. rodzaju, wielkości lub przeznaczenia towaru. Zakupu towaru dokonuje poprzez kliknięcie przycisku „Kup Teraz” i dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu Tpay.

b) Sprzedaż jest realizowana bez potrzeby zakładania konta klienta

c) Klient dokonuje płatności na kwotę towaru poprzez płatności online dostarczane przez firmę Tpay,

d) Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. 

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

5. Sklep może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to umowy zawartej przed przedmiotowymi zmianami.

 

§ 3 Cena i Koszty dostawy

1. Wszystkie ceny na stronie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN). Ceny znajdujące się przy danym towarze, nie zawierają kosztów dostawy.

2. Informacja o aktualnej wysokości kosztów dostawy dostępna jest na stronach poszczególnych towarów Sklepu.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w panelu płatności Tpay i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.  

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych lub wyprzedaży w każdym czasie i bez wcześniejszego uprzedzenia. Promocje organizowane przez Sprzedawcę nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

5. Metody płatności dostępne w Sklepie to: 

1) przelew bankowy (tradycyjny) na rachunek bankowy Sprzedawcy – Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności (łącznie z kosztami dostawy) na jego rachunku bankowym. 

2) płatność on-line: 

a) przelew elektroniczny; 

b) płatność kartą płatniczą lub kredytową 

– zamówienie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji zapłaty pełnej ceny za zamówienie (łącznie z kosztem dostawy). 

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowej dezaktywacji poszczególnych form płatności, w szczególności z uwagi na ograniczenia techniczne albo przyczyny leżące po stronie operatora płatności. 

7. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

8. Dane do przelewu:
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S. A.
Nr konta: 51 1050 1445 1000 0092 8206 4733
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

9. Na życzenie klienta Sprzedawca wystawi fakturę VAT.

 

§ 4 Dostawa

1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.

2. Towar dostarczany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi  do 3 dni roboczych od dnia przekazania zamówienia do realizacji. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. 

4. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zostają naliczane według obowiązujących cenników firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

5. Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie, czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, przed podpisaniem listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Sprzedawcę.

6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna w Sklepie. 

7. W przypadku zakupu produktu elektronicznego, niezwłocznie po zaksięgowaniu należności (max. do 48h), zostanie przesłany link z zakupioną grafiką na adres email podany w procesie zakupu. Umożliwiając w ten sposób zapisanie grafiki na własnym dysku. Link będzie aktywny 7 dni od momentu otrzymania maila.

8. Jeżeli Klient nie może uruchomić/odczytać wysłanego pliku, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 5  Prawo do odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Klient zawiera umowę sprzedaży jako Konsument, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej Umowy (bez podania przyczyny) – pod warunkiem, że Towar nie był używany – w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),  nie jest to jednak obligatoryjne. 

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

5. Zwrotu należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Zwrot jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który nie jest zniszczony, nie nosi śladów użytkowania i jest kompletny.

8. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

 

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne w zakresie art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

5. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

6.  Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową sprzedaży, poprzez:

 • nieodpłatną naprawę;
 • wymianę Towaru na nowy;
 • zwrot kosztów Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta ( gdy naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie jest możliwa).

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle Towar wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

11. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

12. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Produktu elektronicznego. Wszelkie ewentualne problemy z Produktem elektronicznym należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy w celu naprawy dostępu do nabytej treści cyfrowej.

 

§ 7 Prawa autorskie i licencje

1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne, teksty, zdjęcia, grafiki oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję.
3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, dołączonej do Produktu elektronicznego bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie Produktu. 
Pola eksploatacji nabytego Produktu elektronicznego (wzoru graficznego, grafiki) określone są w umowie licencyjnej załączonej do Zakupu.
5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
6. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.berkowska.pl/regulamin.

2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

3.  Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

Załączniki do pobrania:

1/ Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

2/ Zgłoszenie reklamacyjne